Privacy policy

Mevrouw JUSTINE SEYNHAEVE, bestuurder van JUSTINE SEYNHAEVE COMMV, met vestiging te 9000 GENT, Predikherenlei 11A, en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer BE0776.993.160 (hierna: “Wij” of “Justine Seynhaeve”) eerbiedigt uw (grond)recht op bescherming bij verwerking van uw persoonsgegevens.

Middels dit privacybeleid wenst Justine Seynhaeve u, bezoeker van de website of klant van Justine Seynhaeve, op transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ingevolge wijzigingen aan het toepasselijk wettelijk kader of nieuwe functionaliteiten op de website, kan onderliggend privacybeleid worden geactualiseerd. Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 19 februari 2021.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op het cookiebeleid van Justine Seynhaeve. Dit kunt u hier raadplegen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt door Justine Seynhaeve, die de “verwerkingsverantwoordelijke” is. Binnen de onderneming is Mevrouw Justine Seynhaeve uw contactpersoon voor elk verzoek en elke vraag m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen via e-mail (hello@justineseynhaeve.com) en per post (9000 GENT, Predikherenlei 11A).

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

Een externe partner beheert de website van Justine Seynhaeve. Wij hebben met deze externe partner een overeenkomst gesloten, waaraan de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Justine Seynhaeve is onderworpen.

Wij geven uw persoonsgegevens enkel door wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (i.a. op grond van de AGV of van een gerechtelijk bevel) of indien u hiermee uitdrukkelijk, vrij en voorafgaandelijk hebt ingestemd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uitsluitend de direct identificeerbare persoonsgegevens die u ons zelf bezorgt, hetzij via de tweestaps-“opt-in”-inschrijving (aanmelding via de website en bevestiging per e-mail) op onze nieuwsbrief, hetzij via rechtstreeks contact via e-mail. Deze persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen uw familienaam, uw voornaam, uw e-mailadres, uw adres en uw ondernemingsnummer zijn.

Deze gegevens verwerken wij op grond van uw vrije toestemming om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten, om “direct marketing” te ontvangen of om een potentiële samenwerking te bespreken. Zij worden enkel voor dit doel aangewend.

Hoe (lang) worden uw persoonsgegevens bewaard?

Justine Seynhaeve zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor zij worden verzameld. Indien u deze persoonsgegevens hebt verstrekt ter inschrijving op de nieuwsbrief, worden deze bewaard zolang u zich niet op de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Elke nieuwsbrief is voorzien van een “opt-out”-mogelijkheid.

Alle gegevens worden bewaard in België.

Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien (“recht op inzage”), te corrigeren (“recht op rectificatie”), te verwijderen (“recht op vergetelheid”) en af te schermen. Een (eenvoudig) verzoek aangaande deze rechten kunt u sturen naar hello@justineseynhaeve.com.

U kunt uw toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens door Justine Seynhaeve steeds intrekken, hetzij door u uit te schrijven via de “opt-out”-optie – die in elke geaumatatiseerde e-mail wordt geboden –hetzij door contact op te nemen met Justine Seynhaeve (via e-mail aan hello@justineseynhaeve.com of per post naar 9000 GENT, Predikherenlei 11A). Elk verzoek dient een bewijs van identiteit (zoals kopie van de identiteitskaart van de verzoeker) te bevatten teneinde Justine Seynhaeve toe te laten de authenticiteit van het verzoek te verifiëren.

De intrekking van uw (anterieure) vrije toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de reeds verwerkte persoonsgegevens door Justine Seynhaeve.

Voor elke vraag m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door Justine Seynhaeve dan wel m.b.t. onderliggend privacybeleid, kunt zich richten tot Justine Seynhaeve (via e-mail aan hello@justineseynhaeve.com of per post naar 9000 GENT, Predikherenlei 11A).

U behoudt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (via e-mail aan contact@adp-gba.be of per post aan 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35).